Večerná škola

Preskúmaj vlastnú autenticitu a vzťahy…

… zlepši svoje zručnosti na spoluprácu v tíme…

… a všetko integruj do svojho autentického líderstva a dospelého vedenia ľudí.

Zisti, či je program pre teba vhodný na nezáväznej konzultácii.

web-vecerna-skola

Pre koho je program vhodný

 • začínajúci líder
 • seniorný líder
 • scrum master a agilný kouč
 • líder z People & Culture
 • HR manažér
 • majiteľ firmy/konateľ
 • talenty a proaktívni ľudia vo firme

Výhody, ktoré získaš pre svoju organizáciu

 • Vyššiu kreativitu a angažovanosť zamestnancov
 • Vyššiu dôveru medzi ľuďmi a pozitívne pracovné prostredie
 • Zníženie fluktuácie
 • Nižšie náklady na hľadanie nových zamestnancov
 • Kariérny rast pre zamestnancov
 • Zladenie s firemnou kultúrou a hodnotami
 • Efektívne vedenie porád

Po absolvovaní programu Večerná škola dokážeš:

 • Asertívne a ľudsky komunikovať aj v náročných situáciách
 • Riešiť konflikty s cieľom dosiahnuť win-win
 • Vytvárať bezpečné prostredie a podporovať samostatnosť ľudí v tíme
 • Dávať a prijímať spätnú väzbu a vytvárať tak učiacu sa organizáciu
 • Vytvárať a viesť úspešné tímy so zreteľom na ľudské vzťahy
 • Rozvíjať talenty ľudí v tíme
 • Inšpirovať ľudí k proaktivite a preberaniu zodpovednosti
 • Poznať vnútorné motivácie ľudí a pracovať s nimi
 • Mať projektový prístup a efektívne delegovať úlohy
 • Podporovať tím k spoločnému učeniu a rozvoju “rastového mindsetu”
 • Zvyšovať lojalitu zamestnancov voči organizácii

Povedali o Večernej škole:

Hravý, interaktívny a nesmierne obohacujúci – to sú slová, ktoré sa mi v mysli vynoria pri pomyslení na moju účasť na Autentickom lídrovi. Prežitky a vedomosti nazbierané počas rýchlo ubiehajúcich hodín mi do môjho súkromného a pracovného života priniesli praktické techniky, s ktorými som mohla začať ihneď pracovať aj v praxi – napríklad projektový manažment. Vo finále som sa naučila pracovať sama so sebou, mojim vnútrom, ale zároveň aj s ľuďmi v mojom okolí – špeciálne mojim pracovným tímom a s kolegami.“ 

Gabriela Kollerová, People & Culture Lead v Muziker

„Ja som sa do VŠ prihlásila, lebo som sa chcela v živote posunúť ďalej. Môj pôvodný cieľ bol naučiť sa brániť manipulácii. To som sa naučila a získala som omnoho viac: pozrela som do svojho vnútra, ako to ja vlastne mám, čo je pre mňa naozaj dôležité a prečo je to pre mňa dôležité. Získala som vnútornú silu, sebavedomie a pokoj. Viem byť k sebe láskavá aj keď robím chyby, aj keď sa mi nedarí. Rozumiem svojim reakciám lepšie a preto dokážem porozumieť aj druhým. Preto sa už nepotrebujem toľko brániť lebo sa necítim ohrozená. Odporúčam každému, kto chce investovať do seba a svojho vzdelávania. Určite sa Vám to vráti späť.“

Ivana Krátka, IT projektová manažérka a riaditeľka divadla Funnylicious

3 semestre

Vypočuj si na akej logike je postavená Večerná škola

Prvý semester: Autenticita a asertivita

Témy 1. semestra:

 • Typy komunikácie
 • Efektívna komunikácia
 • Asertivita
 • Emócie
 • Manipulácia a obrana proti nej
 • Poznanie svojich hodnôt a svojho smerovania
 • Transakčná analýza a dramatický trojuholník
 • Autenticita

„Autenticita je ako plávanie v oceáne bez plávacieho kolesa.“

Michal Šoltés, lektor prvého semestra Večernej školy.


Vypočuj si podcast s lektormi Michalom a Jurajom o prvom semestri Večernej školy: Autenticita

Kompetenčný profil 1. semestra:


Účastník/účastníčka na konci modulu:

 • má základné nástroje na reflexiu svojho vnútorného prežívania
 • má vnútorný postoj a naladenie na spoluprácu
 • dokáže oddeliť svoje emócie od externých situácii
 • pozná svoju mieru vplyvu a preberá za ňu zodpovednosť
 • preberá zodpovednosť za svoje správanie  
 

Sebauvedomenie

 • Schopnosť vnímať, reflektovať a hodnotiť seba vo vzťahu ku svetu a okoliu
 • Znalosť svojich motivácií, emócií, preferencií a schopností
 • Uvedomovanie si svojho konania, myšlienok, činov a záujmov

Nezaujaté vyhodnocovanie

 • Jasnosť vo vyhodnocovaní svojich silných a slabých stránok, bez potreby potláčania alebo obviňovania
 • Orientácia na sebapoznanie, reflektovanie a skúmanie seba

Kongruentné správanie

 • Zladenie medzi správaním, hodnotami a potrebami, aj pod hrozbou kritiky alebo odmietnutia
 • Autentická komunikácia zámerov, myšlienok a emócií, bez potláčania či zveličovania

Vzťahová orientácia

 • Budovanie blízkych vzťahov, ktoré prirodzene vyžadujú otvorenosť a úprimnosť
 • Schopnosť komunikovať o vzťahoch, otvorene si nastavovať hranice a komunikovať svoje potreby a názory

Absolvovanie 1. semestra je podmienkou na pokračovanie do 2. a 3. semestra

Druhý semester: Spolupráca v tíme

Témy 2. semestra

 • Tím a skupina
 • Skupinová dynamika – porozumieť, čo a ako sa deje
 • Moja rola v tíme
 • Motivácia – vnútorná a vonkajšie podnety
 • Spolupráca v tíme
 • Konflikty a prístup ku konfliktom
 • Projektová logika a myslenie
 • Plánovanie a organizovanie práce
 • Príprava a vedenie porád
 • Facilitácia skupinových stretnutí
 • Prezentačné zručnosti
 • Sebareflexia a spätná väzba ako rozvojový nástroj

 

Vypočuj si podcast s Jurajom a Monikou o druhom semestri Večernej školy: Tímová spolupráca

 

Kompetenčný profil 2. semestra

Účastník/účastníčka na konci rozvojového programu…

  • pozná svoju spoluzodpovednosť za tím a je proaktívnym členom tímu, chce v tíme spolupracovať a hľadá spôsoby ako sa to dá
  • vníma svoje miesto v tíme; reflektuje vzťahy, dynamiku a role vo svojom tíme
  • preferuje autentickú, otvorenú komunikáciu a riešenie problémov
  • zaujíma sa o hodnoty a motiváciu druhých
  • uvedomuje si, že zámer, obsah a forma komunikácie môžu byť v konflikte a vie si vedome vyberať
  • vie aké sú prístupy ku konfliktu, vníma konflikt ako príležitosť a vie si vyberať svoj prístup podľa situácie
  • pozná rozdiel medzi tímom a skupinou
  • pozná základy projektového myslenia a logiky, vie reflektovať realitu svojho tímu
  • vie ako si plánovať prácu a z akej úrovne ju plánovať (od systémového po konkrétne)
  • pozná rôzne prezentačné formy a vie si medzi nimi vyberať, kladie dôraz na to ako komunikovať obsah zrozumitelne
  • pozná základné princípy facilitácie a vie facilitovať skupinovú diskusiu
  • pozná niekoľko tipov ako zefektívniť vedenie porád
  • je pre neho/ju dôležité sa rozvíjať, vie ako môže sebareflexia vyzerať a chce sa dlhodobo rozvíjať a využívať k rozvoju aj spätnú väzbu

Tretí semester: Spoluzodpovednosť a líderstvo

Témy 3. semestra:

 • Skupinová dynamika – ovplyvňovanie skupinovej dynamiky
 • Ja líder/líderka – vízia kam idem, autentické líderstvo
 • Práca s mocou, hranicami a zodpovednosťou
 • Podpora bezpečia v tíme
 • Práca s rôznorodosťou v tíme
 • Spôsoby vedenia tímu, vedie/manažuje
 • Situačná analýza tímu
 • Holakratické vedenie porád
 • Role a budovanie samoriadiacich tímov, princípy a procesy samoriadiacich tímov
 • Podpora rozvoja a odolnosti tímov

Vypočuj si podcast s Michalom a Martinom o treťom semestri Večernej školy: Spoluzodpovednosť a líderstvo

Kompetenčný profil 3. semestra:

Účastník/účastníčka na konci rozvojového programu…

 • pozná rôzne štýly vedenia ľudí a chce byť autentickým lídrom, chápe rozdiel medzi ideálnym a reálnym líderom/líderkou, vie aký/á chce byť líder/líderka
 • rozumie ako môže podporiť transformáciu skupiny do tímu a vie pracovať so skupinovou dynamikou
 • pozná rozdiel medzi manažmentom a líderstvom – pozná model 3P
 • chce a vie ako vytvárať bezpečné prostredie pre hľadanie spoločných hodnôt , podporuje rôznorodosť v tíme
 • vie čo je moc, pozná svoj vzťah k nej a uvedomuje si ako s ňou pracuje
 • pozná svoju víziu a vie ju komunikovať a je otvorený/á jej úprave v spolupráci s tímom
 • vie zistiť a zisťuje aké informácie potrebuje o svojom tíme, organizácii, klientoch a biznisovom prostredí a vie ich využiť na tvorbu / adaptáciu produktov
 • je schopný/á sa priebežne adaptovať na zmenu a podporuje tím v pripravenosti na zmenu + podporuje odolnosť tímu
 • podporuje rozvoj členov tímu a tímu ako celku, vie používať rôzne nástroje na rozvoj tímu vrátane spätnej väzby
 • pozná rozdiely medzi jednotlivými typmi organizácii podľa Frederica Lalouxa, rozumie v čom je tyrkysová organizácia odlišná: vízia – celostnosť – samoriadenie, vie ako pracovať s organizačnou kultúrou
 • vie podporovať tím k spoločnému učeniu sa zo skúseností

Cena

Účasť na celom programe “Večerná škola. autentický líder v agilnom prostredí” :

 • 90 hodín školenia v skupine (8 až 12 účastníkov)
 • 4 hodiny v malej skupine (3-4 účastníci)
 • 2 hodiny individuálnej konzultácie

Cena celý program: 

 • firma: na vyžiadanie
 • 3 600 bez DPH / jednotlivec

Účasť len na 1. semestri – Autenticita a asertivita:

 • 30 hodín školenia v skupine (8 až 12 účastníkov)
 • 2 hodiny v malej skupine (3-4 účastníci)
 • 1 hodina individuálnej konzultácie

Cena za prvý semester:

 • firma: na vyžiadanie
 • 1 380 bez DPH / jednotlivec
 • (38 % z ceny celej Večernej školy)

1+1

Ak niekto prinesie druhého účastníka, pre každého z nich je cena za celú Večernú školu 3 250 EUR bez DPH.

(zľava 350 EUR za celý program)

100 % garancia vrátenia peňazí

Ak účastník absolvoval všetky dohodnuté stretnutia, vypracoval zadania  a neposunul sa.

Dátumy: Prvý semester jeseň 2024

Pondelky / 16:00 – 19:00

 1. Stretnutie – 16.09. 2024
 2. Stretnutie – 23.09. 2024
 3. Stretnutie – 30.09. 2024
 4. Stretnutie – 07.10. 2024
 5. Stretnutie – 14.10. 2024
 6. PAUZA – 21.10. 2024
 7. Stretnutie – 28.10. 2024
 8. Stretnutie – 04.11. 2024
 9. Stretnutie – 11.11. 2024
 10. Stretnutie – 18.11. 2024
 11. Stretnutie – 25.11. 2024

Dátumy: Druhý semester jeseň 2024

Pondelky / 16:00 – 19:00

 1. Stretnutie – 09.09. 2024
 2. Stretnutie – 23.09. 2024
 3. Stretnutie – 07.10. 2024
 4. Stretnutie – 21.102024
 5. Stretnutie – 04.11. 2024
 6. Stretnutie – 18.11. 2024
 7. Stretnutie – 02.12. 2024
 8. Stretnutie – 16.12. 2024
 9. Stretnutie – 13.01. 2025
 10. Stretnutie – 27.01. 2025

Lektori školenia:

Monika Novosádová

– psychoterapeutka, lektorka, supervizorka v zácviku –

Chci žít ve světě, kde jsou všichni zdraví fyzicky, psychicky a mají zdravé vztahy k sobě navzájem i se světem kolem. Protože je pro mě v tom obrázku důležitá i spolu-zodpovědnost, snažím se ho spolu-vytvářet, jak nejlépe dokážu.

Juraj Víg

– lektor, systemický facilitátor a kouč, marketér –

Milujem diverzitu a hľadanie prepojení – ako medzi ľuďmi, tak medzi princípmi dizajnu a práce s ľuďmi. Preto sa venujem hlavne klasickej, vizuálnej (visual thinking) a systemickej facilitácií.

Michal Šoltés

– podnikateľ, psychológ, lektor –

Túžim žiť vo svete, v ktorom ľudia spolupracujú, dôverujú si a sú k sebe úprimní. Preto sa venujem rozvoju komunikačných zručností, ktoré považujem za najdôležitejší kľúč ku naplnenému životu.

Martin “Čajsi” Čajko

– podnikateľ, psychológ, lektor –

Verím, že autenticita a samoriadenie sú kľúčom k spokojným ľuďom v organizáciách, čoho dôsledkom sú stabilnejšie a ziskovejšie organizácie.

Rezervuj si nezáväznú konzultáciu vyplnením formulára

Spolu zistíme, či je večerná škola pre teba vhodná. 

Napíš nám. My sa ti ozveme a dohodneme spolu termín konzultácie.