Obchodné podmienky

Poskytovateľ služby:

Otvorená Hra o. z.
E-mail: info@otvorenahra.sk
Telefón: 0948 126 533
Sídlo: Pečnianska 17, Bratislava, 85101
Bankové spojenie (IBAN): SK1983300000002301064306
IČO: 50 30 48 44
DIČ: 2120306672
Registrácia: VVS/1-900/90-48653

I. Prihlasovanie sa na kurz/ workshop/ seminár/ prednášku/ coaching alebo konzultácie

 1. Prihlásiť na kurz, workshop, seminár, prednášku, coaching alebo konzultácie sa možno on-line prihláškou na web stránke www.otvorenahra.sk, e-mailom (info@otvorenahra.sk) alebo osobne. Prihlásenie je záväzné. Prihlásením vyjadrujete svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
 2. Prihláška je záväznou objednávkou. Prihlásením súhlasíte s cenou príslušného kurzu/workshopu, ktorý sa týmto zaväzujete uhradiť.
 3. Do prihlášky, prosím, uveďte platné kontaktné údaje, vrátane vášho telefónneho čísla.
 4. Po prihlásení budete obratom informovaný o prijatí Vašej prihlášky automatickou odpoveďou, týmto je Vaša prihláška v stave vybavovania.
 5. Prihláška prijatá po naplnení kapacity kurzu/workshopu bude po dohode s účastníkom/ účastníčkou zaradená do nasledujúceho kurzu/workshopu.
 6. Pokiaľ neobdržíte automatický email s prijatím vašej prihlášky, prosím, skontroluje si svoj spam. Ak sa email nenachádza v spame, kontaktujte nás emailom na adresu: info@otvorenahra.sk.
 7. Odoslaním prihlášky na prednášku / kurz / workshop vyjadruje účastník/ účastníčka súhlas so spracovaním osobných údajov občianskemu združeniu Otvorená hra (Pečnianska 17, Bratislava, IČO: 50304844, DIČ: 2120306672) , a to titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu za účelom vedenia kurzu po dobu piatich rokov od odoslania prihlášky na kurz. Tým nie je dotknuté právo účastníkov kurzu súhlas kedykoľvek odvolať.

II. Vystavenie Faktúry – úhrada kurzov/ workshopov

 1. Faktúra Vám bude vystavená spravidla obratom a zaslaná na emailovú adresu vyplnenú v prihláške.
 2. Splatnosť faktúry je 7 kalendárnych dní. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry sú organizátori kurzu oprávnení si účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, pričom pod pojmom prvý deň omeškania sa rozumie deň nasledujúci po dni splatnosti faktúry, ktorá bola vystavená. Toto ustanovenie je v súlade s §369 ods. 1 Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).
 3. Platbu za kurz/ workshop vykoná prihlásený prostredníctvom bankového prevodu na základe zaslaných údajov vo faktúre. Pre jednoduchú identifikáciu platby, prosím, uveďte variabilný symbol.
 4. Všetky ďalšie podmienky ohľadne úhradenia, resp. neuhradenia pohľadávky sa riadia Obchodným zákonníkom v znení neskorších právnych predpisov.

III. Stornovacie podmienky

prihlášku je možné stornovať z vážnych dôvodov:

 1. 20 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu/ workshopu bude kurzovné vrátené v plnej výške (100% z ceny kurzu)
 2. 19 – 7 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu bude kurzovné vrátené vo výške 70% z celkovej ceny kurzu/ workshopu.
 3. 6 – 4 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu bude kurzovné vrátené vo výške 50% z celkovej ceny kurzu/ workshopu.
 4. 3 kalendárne dni (a menej) pred začiatkom kurzu kurzovné nevraciame. Účastník má však možnosť poslať za seba náhradníka. Neodôvodnená neúčasť účastníka/ účastníčky na kurze sa považuje za stornovanie z jeho strany, pričom mu kurzovné nebude vrátené.
 5. Stornovať kurz je možné zaslaním žiadosti o stornovanie účasti na kurze na emailovú adresu: info@otvorenahra.sk.

IV. Iné

 1. Najneskôr deň pred konaním kurzu obdržíte email s informáciami o mieste konania kurzu a časovom harmonograme kurzu/ workshopu.
 2. Organizátori kurzu si vyhradzujú prípadnú zmenu v časovej schéme kurzu a na zmenu termínu kurzu z vážnych a mimoriadnych dôvodov. O týchto skutočnostiach účastníkov/ účastníčky okamžite informujú.
 3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 31.1.2016.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte emailom na adresu: info@otvorenahra.sk