Pravidlá

Milí návštevníci, pred tým ako začnete používať webovú stránku www.otvorenahra.sk zoznámte sa s pravidlami používania stránky.

I. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľmi webovej stránky www.otvorenáhra.sk (ďalej len „stránka“) je Občianske združenie Otvorená Hra (IČO: 50 30 48 44, DIČ: 2120306672, Registrácia: VVS/1-900/90-48653) (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Užívateľ stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa stránku www.otvorenahra.sk (ďalej len „Užívateľ“).

Vstupom na stránku prevádzkovateľa užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil a porozumel podmienkam používania tejto stránky, súhlasí s nimi a takisto vyjadruje súhlas s ich dodržiavaním.

II. Záruky

Informácie poskytnuté prevádzkovateľom sú vyjadrením osobného názoru prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú užívateľovi dôverou v informácie publikované na stránke. Prevádzkovateľ neručí za úplnosť, zrozumiteľnosť alebo užitočnosť obsahu zverejneného na stránke. Žiadna informácia, názor alebo iný obsah nie sú zamýšľané ako rada akéhokoľvek druhu. Ak je to potrebné, vyhľadajte prosím odbornú radu týkajúcu sa vyhodnotenia konkrétnej informácie.

III. Zmeny v podmienkach a pravidlách

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá užívania stránky.

IV. Autorské práva

Celý obsah stránky je chránený autorským právom. Kopírovať, prenášať, zobrazovať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, alebo inak používať obsah stránky je možné len so súhlasom vlastníka obsahu.

V. Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti so správami, informáciami alebo obsahom, ktoré na stránke uverejňujú užívatelia. Prevádzkovateľ pravidelne sleduje správanie, komentáre a odkazy (ďalej len „užívateľský obsah“) pridávané užívateľmi na stránku. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo užívateľský obsah odmietnuť a/alebo odstrániť, ak obsahuje akýkoľvek protiprávny, škodlivý, hrozivý, obťažujúci, hanlivý, vulgárny, obscénny, znevažujúci, nenávistný, rasovo, etnicky alebo iným spôsobom neprípustný materiál akéhokoľvek druhu vrátane, akéhokoľvek materiálu, ktorý podnecuje správanie, ktoré by znamenalo trestný čin, alebo by spôsobil vznik občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušil akékoľvek platné a účinné právne predpisy.

VI. Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia užívateľov stránky je jednou z hlavných priorít prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ dodržiava všetky platné a účinné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov, zbiera, uchováva a spracováva osobné údaje podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje používať osobné údaje užívateľov len na poskytovanie personalizovaných služieb, a zároveň sa zaväzuje nepredať tretej osobe osobné údaje užívateľa na iné účely ako súčasť poskytovaných služieb na stránke. Všeobecné informácie o užívateľoch budú navzájom zdieľané len na základe žiadosti od užívateľov. Informácie o užívateľoch môžu byť zdieľané s treťou stranou za účelom zabezpečenia chodu web stránky a jej služieb

V prípade, ak stránku prezerá neregistrovaný užívateľ, prevádzkovateľ stránky nezhromažďuje osobné údaje užívateľa.

V prípade, ak sa užívateľ chce stať registrovaným užívateľom je potrebná jeho registrácia. Pri registrácii je nevyhnutné zadať pravdivé údaje pri poliach označených hviezdičkou. Ostatné údaje môžu byť vyplnené dobrovoľne. Kontaktný email sa môže použiť na obnovu hesla, doručovanie príspevkov, ponuky od prevádzkovateľa a jeho partnerov. Prevádzkovateľ zaznamenáva a uchováva údaje registrovaného užívateľa ako napr. meno, priezvisko, emailová adresa, použitý prehliadač, operačný systém, IP adresu, akcie vykonané na stránkach a iné. Údaje sú použité na zdokonaľovanie funkčnosti stránky a zvyšovanie užívateľského zážitku z používania stránky.

Prevádzkovateľ môže použiť na zbieranie informácii a údajov tzv. „cookies“ Tieto údaje sa využívajú výhradne na štatistické merania, na zlepšenie poskytovanej služby a nie sú verejne prístupné.

V prípade prihlásenia sa do Učňa alebo Noviniek, budú údaje spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. E-mail ani iné údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Databáza e-mailov je uložená v spoločnosti Mailchimp. Obrázky na stránke pochádzajú zo stránky www.sxc.hu, ak nie je uvedené inak.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov, ak nastane potreba úpravy. O prípadných zmenách bude informovať všetkých aktívnych užívateľov.

VII. Verejná komunikácia na stránke

Komunikácia na stránke je možná rôznymi formami, či už komentármi článkom/kvízom alebo príspevkom vo fóre. V prípade komentárov pod článkom sa jedná o verejné vyjadrenie, ktoré môže vidieť každý návštevník. Vyjadrenia vo fóre sú prístupné len pre registrovaných členov stránky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo komunikovať s užívateľmi prostredníctvom emailov alebo správ na stránke. Táto komunikácia zahŕňa správy o zmenách v údajoch užívateľov a novinkách na stránke. Ak si užívateľ nepraje zasielať informačné správy môže sa od zasielania takýchto správ odhlásiť cez email (pätička mailu) alebo zaslaním mailu so žiadosťou o výmaz z emailovej databázy na adresu info@otvorenahra.sk.

Užívateľ môže požiadať o zrušenie konta alebo si konto sám vymazať vo svojom profile.

VIII. Alternatívne riešenie sporu

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@otvorenahra.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2016